Un eix fonamental del projecte el constitueix el treball de les habilitats emprenedores. El document EntreComp estableix el Marc europeu de la competència emprenedora, que pretén ser una eina per a millorar la capacitat emprenedora de les organitzacions i ciutadania europees. Ofereix un marc de consens sobre la definició de la competència emprenedora i defineix 3 grans àrees competencials que al seu torn engloben altres 15 subcompetències.

Aquestes habilitats poden treballar-se des de tots mòduls de qualsevol de les famílies professionals de què disposa el centre, per la qual cosa, les activitats proposades permeten desenvolupar l’espèrit emprenedor tant a per a l’alumnat com per al professorat des d’un enfocament transversal i globalitzador.


ACTIVITATS