POLÍTICA DE QUALITAT DEL CIPFP MISERICÒRDIA

Missió

La Política de Qualitat es fonamenta en el compromís adquirit pel Centre Integrat Públic d’FP Misericòrdia de València de desenvolupar un Sistema de Gestió de la Qualitat que garantisca la qualitat dels serveis educatius per l’ensenyament de Formació Professional de Grau Bàsic, Grau Mitjà i Grau Superior de les famílies professionals d’Administració i Gestió, Comerç i Màrqueting, Electricitat i Electrònica i Serveis Socioculturals i a la Comunitat, i també de la Formació Integrada i l’acreditació de la competència professional. A més a més, som Centre de Referència Nacional de la família professional d’Administració i Gestió, i Centre d’Excel·lència de la família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

Visió

Des del CIPFP Misericòrdia volem oferir un ensenyament de qualitat que garantisca la inserció professional i la qualificació i requalificació professional d’acord amb les necessitats de l’entorn socioproductiu i els nous reptes que planteja el model econòmic digitalitzat i sostenible. Per aixó per això en els pròxims 4 anys ens plantegem:
● Afavorir processos de millora impulsant la innovació aplicada.
● Impulsar una orientació acadèmica i professional des d’una perspectiva inclusiva.
● Promoure una inserció professional del nostre alumnat, oferint possibilitats de requalificació i acreditació de la competència professional.
● Fomentar el compromís amb les institucions públiques i privades en la inserció i millora laboral del nostre alumnat en l’àmbit autonòmic, estatal i europeu.
● Consolidar un model de gestió i organització eficaç i eficient.

Valors

La nostra cultura organitzativa com a centre educatiu es basa en els següents valors:
● Responsabilitat amb el nostre compromís: una educació de qualitat i en continu procés de millora.
● Treball col·laboratiu basat en el diàleg, la participació i la pluralitat.
● Professionalitat amb els serveis oferits pel centre.
● Flexibilitat per tal d’afavorir la capacitat d’adaptació als constants canvis que presenta la nostra societat.
● Visió de futur que promoga la investigació al voltant del nous reptes que planteja la digitalització, la robotització i les tecnologies aplicades als llocs de treball en un context sostenible.
● Compromís amb la igualtat i la inclusió de la diversitat.

La Direcció es compromet a desplegar aquests principis bàsics en totes les persones del centre educatiu, promovent la seva participació i comprensió, proporcionant els recursos materials i humans per a dur-los a terme i assegurar una millora contínua en les activitats del centre. A més, es revisarà periòdicament per assegurar: – L’acompliment dels requisits legals i altres aplicables a l’activitat educativa realitzada. – L’acompliment de les expectatives, necessitats i demandes de les parts interessades i l’adequació als canvis del sector. – La millora contínua de la nostra organització i del sistema de gestió de la qualitat. Aquesta Política de qualitat és referència per a l´establiment dels objectius de la qualitat.